சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, March 3, 2013

விருப்பங்களைப் பூர்த்திபண்ணுபவன்

உன்னுடைய மனதில் என்னென்ன தோன்றுகின்றனவோ  அண்ணன்ன விருப்பங்களைப் பூர்த்திபண்ணுபவன்  நானே.உமக்கு இகவுலகில் நல்வாழ்வும் பரவுலகில் மேன்மையும் மோக்ஷமும் அளிக்கக்கூடியவன் நானே.-ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபா. 
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil