சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Monday, December 2, 2013

அஹங்காரம்.

ஆன்மீக விஷயத்தில் சாதனையின் முதற்கட்டம் அஹங்காரத்தை அழிப்பதிலேயே ஆரம்பமாக வேண்டும்.அஹங்காரம் அழிக்கப்படாத வரை சாதனைகள் அனைத்தும் உபயோகமற்றவையே. அஹங்காரத்தை தனக்குத்தானாகவே தொலைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.மற்றொருவரின் உதவி இருக்காது.-ஸ்ரீ சாயி திருவாய்மொழி.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil