சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, December 3, 2013

வருவதென்ன போவதென்ன

"பாபாவின் சஞ்சாரம் புரிந்துகொள்ளமுடியாதது.நகரும் நகராப் பொருள்கள் அனைத்திலும் அவர் நிரம்பியிருக்கிறார். இவ்வாறிருக்க,அவர் வருவதென்ன,போவதென்ன!நினைத்தபோது தேவையான இடத்தில் தோன்றுகிறார்."
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil