சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Saturday, January 18, 2014

நீ என் குழந்தை


நீ என்னுடைய குழந்தை,நான் உன்னுடைய தந்தை.நான் உனக்கு நடக்க கற்றுக்கொடுக்கிறேன்.என் சொற்படி நீ நட.அப்போது இன்பமானாலும்,துன்பமானாலும் ஒன்று போலவே இருக்கும்.-ஷீரடிசாய்பாபா  [சத்குருவாணி]http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil