சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, January 19, 2014

பாபாவுடன் ஐக்கியம்
பாபாவுடன் ஐக்கியமாவது.

அவருக்குள் நீங்களும், உங்களுக்குள் அவரும் இருப்பதே ஐக்கியமவதாகும். சதா நேரமும் அவரை தியானித்தல் (நினைத்தால்), பாபா கூறிய நல்வழிப்படி வாழ்க்கை நடத்த முயற்சித்தல், பிறருக்கு கேடு செய்யாமல் இருத்தல், எல்லா உயிர்களையும் தம்முயிர்போல பாவித்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்வதன் மூலம் பாபாவுடன் ஐக்கியமாக முடியும். உனக்கும், எனக்கும் வேறுபாடு இல்லை. அப்படி வேறுபாட்டை உண்டாக்குகிற தேலி என்கிற தடுப்பு சுவரை உடைத்துவிட்டால், நாம் இரண்டற கலந்து ஐக்கியமாக இருப்போம் என்றார். தன் இடத்தில் உங்களை வைத்துப்பார்க்கிறார் பாபா. நீங்கள் அதற்கு தகுதியானவராக மாறுவதே அவருடன் ஐக்கியமாவது.
 

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil