சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, October 28, 2015

அஹங்காரமின்மை

அஹங்காரமின்மையே என் வடிவம், என் தத்துவம். என் உதவியை வேண்டுபவர்கள் அஹங்காரமற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் - ஷீரடி சாய்பாபா.


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil