சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Monday, February 29, 2016

நம்பிக்கை எப்பொழுதும் குறையவே கூடாதுபாபாவிடம் எனக்குள்ள நம்பிக்கை எப்பொழுதும் குறையவே கூடாது. இந்தக் குறிக்கோளை அடைவதில் நான் வெற்றிக் காண்பேனா? 

பதில் : பாபாவைப் பற்றியே படியுங்கள், சிந்தியுங்கள், பேசுங்கள், கேளுங்கள், எழுதுங்கள், அவரையே தியானியுங்கள். உங்களின் அனைத்து சக்திகளையும் ஒட்டுமொத்தமாக பாபாவிடமே செலுத்துங்கள். முயற்சி செய்யுங்கள். முயற்சி செய்து கொண்டே இருங்கள்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil