சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, March 18, 2016

பாபாவிற்கு படைப்பதற்கு என்று குறிப்பிட்ட உணவு வகைபாபாவிற்கு படைப்பதற்கு என்று தனியாக ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்பது அவசியமா? பாபாவிற்கு படைப்பதற்கு  என்று குறிப்பிட்ட உணவு வகை ஏதேனும் உண்டா?

பதில் : நம் வீட்டில் நமக்காக சமைக்கப்பட்டது எதுவோ, அதுவே பாபாவிற்கும் படைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு படைக்கப்பட்டவை மற்றவர்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும். பரிசுத்தம்மான மனதுடன் எது படைக்கப்பட்டாலும் அதை பாபா ஏற்றுக்கொள்கிறார். சில வழிபாட்டு முறைகளில், இறைவனுக்கு அசைவு உணவுகள் படைப்பதுகூட குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. படைக்கப்படும் பொருளை விட, அதன்பின் உள்ள உணர்வுபூர்வமான பக்தியும், தீவிர விருப்பமும்தான் பாபாவால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது. பசியால் வாடும் எந்த மனிதருக்கோ, நாயோ, பூனைக்கோ உணவளித்தால், அதை பாபாவின் வாயில் நேரடியாக  இடுவதற்கு சமம்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil