சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Monday, May 16, 2016

வியாதி

பாபாவை மிஞ்சிய வைத்தியரில்லை. பாபாவின் கிருபையை பெற்றவனுக்கு  சகல வியாதிகளும் போய் அவன் செய்த பாவங்களெல்லாம் நசிந்துவிடும்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil