சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Monday, May 2, 2016

உபநியாசம் தேவையில்லைஎனக்கு ஞானத்தைப்பற்றிய உபநியாசம் தேவையில்லை. என்னுடைய இமாலய அறியாமையை அழித்து என்னை கிருபையுடன் நோக்குங்கள். அந்தக் கடைக்கண் பார்வையில்தான் என்னுடைய சுகமும் பூரணமான திருப்தியும் இருக்கின்றன. - நானா சந்தோர்கர், ( ஸ்ரீ சாயி சத்ச்சரித்ரா)

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil