சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Saturday, May 21, 2016

இறையனுபவம்


இறைவனை நினை; நானெனும் மமதையை கொன்று விடு. காமத்தை வெல்லாத ஒருவனால் இறைவனைக் காண முடியாது; அதாவது இறையனுபவம் பெற முடியாது .- ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil