சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, May 24, 2016

சாயி என்னும் சொல்லின் பொருள் என்னசாயி என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன ?

பதில் ; நம் இந்திய நாட்டு மொழிகள் பலவற்றிலும் இச்சொல் பாதுகாவலர், ஆன்மீககுரு மற்றும் 'தந்தை' என்னும் பொருளில் வழங்கி வருகிறது. உங்கள் தந்தையை வணங்குவது போல சாயியை வணங்குங்கள். சாயியின் கருணை பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுவதைத் தெளிவாகக் காணலாம்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil