சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, May 8, 2016

அமைதியாக அமர்ந்திருஅமைதியாக அமர்ந்திரு. நான் உனக்கு தேவையானதை செய்வேன். நான் உன்னைக் குறிக்கோளை அடையச் செய்வேன். - ஷீரடி சாய்பாபா

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil