சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, July 5, 2016

பாபா எப்போதும் உன்னுடன் இருக்கிறார்.


ஒரு அடியவரை பாபா ஏற்றுக் கொண்டால், அவரை அவர் தொடர்கிறார். இரவும், பகலும், வீட்டிலும் வெளியிலும் அவருடனேயே இருக்கிறார். அவர் விரும்பியவாறு  எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லட்டும். அறிவுக்கெட்டாத வகையில்  எதாவது  ஒரு ரூபத்தில் அவருக்கு முன்பாகவே சென்று பாபா அங்கு இருக்கிறார்.- ஸ்ரீ சாய் சத்சரித்திரம் 

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil