சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, March 31, 2017

நன்மைக்கே

நான் கொடுப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே என்று நினைத்து நான் கொடுப்பதை பக்தி சிரத்தையோடும் அடக்கத்தோடும் நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளவேண்டும்.- ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபா.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil