சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, March 8, 2017

நாமஸ்மரணம், வழிபாடு அல்லது பக்திநாமஸ்மரணம், வழிபாடு அல்லது பக்தி போன்ற சாதனைகள் உங்களிடம் இல்லை என்றாலும், ஞானிகளிடம் உங்கள் முழு இதயத்தோடு சரணாகதி அடைவீர்களானால், இவ்வுலக வாழ்வு என்னும் பெருங்கடலுக்கு அப்பால், அவர்கள் நம்மை பத்திரமாக இட்டுச் செல்வார்கள். சாயி சத்சரித்திரம் - 10.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil