சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Saturday, June 10, 2017

பாபாவை வழிபடும் சிறந்த முறை

சில சமயம் நான் ஒரு  நாய் ;சில சமயம் நான் ஒரு பன்றி; சில சமயம் நான் ஒரு பசுமாடு; சில சமயம் ஒரு பூனை; சில சமயம்  ஓர் எறும்பு; ஓர் ஈ, ஒரு நீர்வாழ் பிராணி- பலவிதமான உருவங்களில் நான் இவ்வுலகில் உலவிவருகிறேன். உயிருள்ள ஜந்துகள் அனைத்திலும் என்னைப் பார்ப்பவரையே நான் விரும்புகிறேன் என்று அறிந்துகொள்ளும். பேதபுத்தியை விட்டுவிடும். அதுவே என்னை   வழிபடும் சிறந்த முறையாகும்.- ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா. 

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil