சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Monday, June 19, 2017

பாபாவை விட்டு விலகமுடியாது


என்னுடையவனான ஒருவனை என்னை விட்டு விலகிச் செல்லும்படி விடமாட்டேன் - ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.   

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil