சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Thursday, June 8, 2017

சர்வ சக்தியுடன் வேலை செய்வேன்


 "இவ்வுலகை விட்ட பிறகும் சர்வ சக்தியுடன் வேலை செய்வேன்".
                                                                                  -ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.

பாபா உயிருடன் இருந்த காலத்தில் ஒருவர் பாபா இறந்துவிட்டால் அத்துடன் அவர் ஆற்றிவரும் பணியும் அவரது செல்வாக்கும் மறைந்து விடும் என்று அஞ்சியபோது, "என்னுடைய சமாதியிலிருந்து தடிகள் கொண்டு அடிப்பேன்" (மராத்தியில் ஹூன் தண்டே ஹநீன்), அதாவது அவருடைய உடலின் அழிவு அவருடைய ஆதிக்கத்தையும், செயலாற்றுவதையும் முடிவுக்குக் கொண்டு வராது, என பாபா பதில் கூறினார்.


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil