சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, July 25, 2017

உன்னிடம் எனக்கு கோபம் இல்லை.


உன்னிடம் எனக்கு கோபம் இல்லை. என் குழந்தைகளான நீங்கள் என்னிடத்தில் கோபித்துக் கொள்ளலாம். - ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil