தியானம் செய்யவேண்டும்

இரவுபகலாக ஸாயீயை தியானம் செய்யவேண்டும்.  ஸாயீயைத் தவிர வேறெந்த எண்ணமும் மனத்தில் நுழைந்துவிடாதவாறு விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும்.  இறந்...