உண்மையான பக்தரின் கோரிக்கை

ஒரு உண்மையான பக்தரின் கோரிக்கைகள் பாபாவினால் எப்போதும், எந்த சூழ்நிலையிலும் நிராகரிக்கப்பட்டதில்லை. அசையாத தளராத நம்பிக்கையும், பொறுமை...