முன்னர் செய்த நல்வினை

முன்னர் செய்த நல்வினைகளின் காரணமாகவே நாம், பாபாவின் பாதத்தடியில் உட்காருவதற்கும், அவருடைய ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நட்பை மகிழ்ந்து அனுபவிப்பத...