சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, February 20, 2018

குருவருள்

Image may contain: 1 person, smiling, closeup

உடலும் மனமும் ஐம்புலன்களும் புத்தியும் காட்டமுடியாத மகத்தான ஆத்மசொரூபத்தை குருவருள் காட்டும்.http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil