சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Tuesday, February 27, 2018

நன்மை அடைவீர்கள்

Image may contain: 1 person, food

சிரத்தையில்லாத தர்க்கவாதிகளும் அறிவுஜீவிகளும் வாதப்பிரதிவாதங்களில் நாட்டமுள்ளவர்களும் எதையும் உரித்துப் பார்க்கும் சுபாவம் உள்ளவர்களும் ஞானிகளி(பாபாவி)டமிருந்து எந்தப் பலனும் பெறமாட்டார்கள்.  சுத்தமான பா(BHA)வம் உடையவரே நன்மை அடைவர். http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil