சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Wednesday, April 18, 2018

குருவைப்பற்றியே சிந்தியுங்கள்

                    Image may contain: 1 person, sitting

பிரம்மம் நித்தியம் ;
 உலகவாழ்வு அநித்தியம்.
குருவே ஸத்தியமான பிரம்மம். அநித்தியமான விஷயங்களைத் துறந்துவிடுங்கள் ; குருவைப்பற்றியே சிந்தியுங்கள். இந்த பா(BHA)வனையே ஆன்மீக சாதனை மார்க்கம்.
அநித்தியங்களை துறந்துவிடின் வைராக்கியம் பிறக்கிறது. ஸத்குரு பிரபஞ்சப் பேருணர்வால் நிரம்பியிருப்பது தெரிகிறது.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil