சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, May 13, 2018

இறைவன் மகழ்ச்சியடைவான்

Image may contain: 1 person, smiling


குருவினுடைய புனிதமான சரித்திரத்தைப்  படிப்பதால் பக்தர்கள் நிர்மலமாக (தூய்மையானவர்களாக) ஆகிவிடுகின்றனர்.
"இந்தப் போதியை (பாராயண நூல்) படிப்பதால் பக்தர்களுக்கு மங்களமுண்டாகும் ;  இறைவன் மகழ்ச்சியடைவான் ; உலக பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்." - ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபா


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil