சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Saturday, July 14, 2018

தூய பக்தி

No automatic alt text available.

"பாபா ஏங்குவது பக்திக்காக,  அது அபூர்வமாகிவிட்டது.   தூய பக்தியுடன் பாபாவின் திருவருளை நாடும் பக்தனுக்கு அவர் தம்மையே ஈந்துவிடுகிறார்!"

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil