ஷீரடி சாய்பாபாவின் எங்கும் நிறை தன்மை

காட்ஜ்பட்டீல் என்பவர் தீவிரமான சாயி பக்தர்.  நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவர் ஷீரடிக்கு சென்று பாபாவைத் தரிசிப்பது வழக்கம்.  ஒருமுறை அ...