நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும் பாபாவின் லீலை

தாணாவைச் சேர்ந்த ஹரிபாவ் கர்னிக் என்ற பாபாவின் பக்தர் ஷீரடிக்கு குருபூர்ணிமா தினத்தன்று வந்தார்.  சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களோடு பாபாவை வழிபட்...