பாபா எப்போதும் உன் பின்னே இருந்து பாதுகாக்கிறார்.

                       சத்குரு தம் பக்தர்களிடம் கொள்ளும் அன்பு, ஒரு தாய் தன்  குழந்தையின் மேல் காட்டும் அன்பைப் போன்றது என்றாலும் அத...