Sunday, February 20, 2011

எனக்கு பூஜைஎனக்கு பூஜை எப்படி செய்யவேண்டும்? எப்போது செய்யவேண்டும்? எங்கே செய்யவேண்டும்? என்ற ஆலோசனைகளுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள். உன் இதயம் எனக்காக எங்கு ஏங்குகிறதோ அங்கு நான் இருக்கிறேன்.- ஷிர்டி சாய்பாபா

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...