Sunday, March 6, 2011

முக்தன்

 பசி, உறக்கம், பயம், காமம் இந்த நான்கு காரியங்களுக்கும் ஆயுள் முடிந்துவிட்டால் மற்ற ஜீவர்களுக்கும், மனிதர்களுக்கும் வித்யாசம் என்ன இருக்க முடியும்? முக்தன் (இறைவனை அடைவதற்கு) ஆவதற்கு மானிடருக்கு மாத்திரமே அவகாசம் உள்ளது. - ஷிர்டி சாய்பாபா

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...