Wednesday, March 9, 2011

சீரஞ்சீவி


எனக்கு பிறவியும் இல்லை, மரணமும் இல்லை, என்றும் இருப்பவன். மனிதர்கள் பிறப்பதற்கு முன்பும் இருந்தேன், இப்போதும் இருக்கிறேன், எப்போதும் இருப்பேன்.-ஷிர்டி சாய்பாபா  

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...