Sunday, April 24, 2011

காகா மஹாஜனி


பாபா தட்சிணை பற்றி காகா மஹாஜனி -யிடம் கூறியது, "உம்முடைய மனதில் கொடுக்கவேண்டும் என்ற விருப்பம் இல்லை; ஆகவே நான் கேட்கவில்லை. இப்போது உமக்கு கொடுக்க மனமிருந்தால் கொடுக்கலாம்". உடனே காகா மஹாஜனி பதினேழு ரூபாயை பாபாவின் பாதங்களில் வைத்தார். -ஸ்ரீ சாயி சத்ச்சரித்ரா.  

அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்

SHIRDI SAIBABA STORIES - YOUTUBE CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UCE_0CFsEDbiDOuOPAGP4Z4Q அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்   https://youtu....