Sunday, May 8, 2011

ஏழு கடல்

என்னுடைய உடலுடன் நான் இங்கு இருக்கலாம்; நீங்கள் தொலைதூரத்தில் இருக்கலாம்; ஏழு கடல் தாண்டியும் செல்லலாம். இருப்பினும், நீங்கள் அங்கு என்ன செய்தாலும் அந்த கணமே எனக்கு இங்கு அது தெரிந்துவிடும்.- ஷிர்டி சாய்பாபா.

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...