Friday, July 8, 2011

பாக்கியசாலி


உம்முடைய கெடுவினைகள் அனைத்தும் எரிந்துபோனபின், புண்ணிய, பாவங்கள் அனைத்தும் பொடிப்பொடியானபின், உமது தோளிலிருந்து ஒரு ஜோலி (பிச்சை எடுக்கும் பை) தொங்குவதைக் காணும்போதுதான், நான் உம்மை பாக்கியசாலியாக கருதுவேன். - ஷிர்டி சாய்பாபா         

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...