Friday, July 22, 2011

ஊதி

முழுமையான விசுவாசத்துடனும், பக்தியுடனும், ஊதியை ஏற்றுக்கொண்டால், அது தன்னுடைய சக்தியை தானே வெளிப்படுத்தும். ஷிர்டி சாய்பாபா          

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...