Sunday, July 24, 2011

வெல்லத்தை விட்டு


வெல்லத்தை விட்டு இனிப்பு வெளியே சென்றுவிடலாம். கடல், அலைகளைப் பிரிந்துவிடலாம். கண், கருமணியைப் பிரியலாம். என் கபடமற்ற, விசுவாசமுள்ள பக்தன் என்னிலிருந்து வேறுபடமாட்டான். ஷிர்டி சாய்பாபா         

அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்

SHIRDI SAIBABA STORIES - YOUTUBE CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UCE_0CFsEDbiDOuOPAGP4Z4Q அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்   https://youtu....