Monday, July 30, 2012

பாபா உங்களை காப்பார்

சுகமோ துக்கமோ பாபாவும்  நம்மோடு சேர்ந்து அதை அனுபவிக்கிறார்.நாம் அழும்போது அவரும் அழுகிறார்,நாம் சிரிக்கும்போது அவரும் சிரிக்கிறார்.நமது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் அவரது பங்களிப்பு இருக்கிறது...இதை அவர்தானே உறுதியாகக் கூறியிருக்கிறார்.அவர் மீது எல்லாவற்றுக்கும் நம்பிக்கை வையுங்கள்.பாபா உங்களை காப்பார் -சாயி தரிசனம்.

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...