Sunday, August 26, 2012

குருவின் பாதங்கள்

மூச்சையடக்கும் முயற்சி இங்கே தேவையில்லை.குருவின் பாதங்களில் நிரந்தரமாக மனத்தை இருத்தியவரின் இச்சைகளை இறைவன் பூர்த்தி செய்கிறான்-ஸ்ரீ சாய் சத்சரித்திரம்]

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...