Friday, November 30, 2012

ஆசை

பாபா தனது பக்தர்களின் அனைத்து ஆசைகளையும் நிறைவேற்றி கடைசியில்
ஆசையேயில்லாத நிலையை அடையச் செய்வார்.-ஷீரடி சாய்பாபா. 

அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்

SHIRDI SAIBABA STORIES - YOUTUBE CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UCE_0CFsEDbiDOuOPAGP4Z4Q அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்   https://youtu....