Saturday, January 5, 2013

என்னிடம் வருகின்றனர்

மாமரத்தில் இருக்கும் அனைத்து பூக்களும் மாங்கனிகளாவதில்லை.சில பூக்கள் மட்டுமே மாங்கனிகளாகின்றன.அதே போல் சில மக்கள் மட்டுமே என்னிடம்  வருகின்றனர்-ஸ்ரீ சாய் சத்சரித்திரம்.

அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்

SHIRDI SAIBABA STORIES - YOUTUBE CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UCE_0CFsEDbiDOuOPAGP4Z4Q அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்   https://youtu....