Monday, February 11, 2013

மனம் பாபாவைப்பற்றியே சிந்திக்கும்

மனத்தினுடைய வேலை சிந்தனை செய்வது,ஆலோசிப்பது.அதைச் செய்யாமல் மனம் ஒரு கணமும் சும்மா இராது.புலனின்பங்களை அதற்குக் கொடுத்தால் புலனின்பங்களைப்பற்றியே சிந்திக்கும்;பாபாவை அதற்குப் பொருளாகக் கொடுத்தால் பாபாவைப்பற்றியே சிந்திக்கும்.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

புற்று நோயை குணப்படுத்திய பாபா

https://youtu.be/jfptSQq9dm4 http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil