Saturday, December 7, 2013

மாயை

"கனவில் கண்ட ராஜ்ஜிய வைபவங்கள் விழித்துக்கொண்டவுடனே மறைந்துவிடுவது போலவே,இவ்வுலக வாழ்க்கை ஒரு மாயத்தோற்றம்.இவ்வுலகவாழ்வின் சுகமும் துக்கமும் மாயை."
                                                                               -ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

தீர்க்கமுடியாத வியாதிகளும் தீர்க்கப்படும்.

பாபாவை மிஞ்சிய வைத்தியரில்லை. தீர்க்கமுடியாத வியாதிகளும் பாபாவின் தர்பாரில் தீர்க்கப்படும். ஆகவே பாபாவிடம் முழுநம்பிக்கை வையுங்கள். ...