பூர்வஜென்ம புண்ணியத்தின் பலன்

இயற்கையாகவே குறும்பு பிடித்தவர்கள், அதிகப் பிரஸங்கிகள்,  வாய்ஜாலக்காரர்கள், அவதூறு பேசுபவர்கள், கேலியை நாடுபவர்கள்,  தன்னுடைய மேதாவித்...