ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் குருவினுடைய அருளை ஒரு துளியும் பெற இயலாது

ஸ்ரீவாசுதேவானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளைத் ( ஸ்ரீதேம்பே ஸ்வாமி ) தரிசனம் செய்வதற்காக அவர் தங்கியிருந்த  தத்தாத்ரேயர் ஆலயத்திற்கு ஒருநாள் ஒரு பார்வ...