ஸாயீ அனைத்து உயிர்களுக்குள்ளும் வாசம் செய்கிறார்

"ஸாயீ ஓரிடத்தில் மட்டும் வசிப்பவர் அல்லர் ; அவர் அனைத்து  உயிர்களுக்குள்ளும் வாசம் செய்கிறார் ;   பிரம்மதேவரிலிருந்து, ஈ,  எறும்ப...