Monday, August 1, 2016

உன்னுடன் இருப்பேன்


எக்காலத்திலும், எந்த இடத்திலும் நீ என்னை நினைக்கும் போது, நான் உன்னுடன் இருப்பேன். அஞ்சேல் ! - ஸ்ரீ ஷீர்டி சாய்பாபா.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...