Saturday, November 11, 2017

என் சமாதி பேசும்"என் சமாதி பேசும், என் பெயரும் பேசும். என் (உடல்) மண் உங்களுக்கு விடைகள் அளிக்கும்" - ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

குருசரணம்

"இடையறாத குருநினைவே நமக்கு இகவுலக க்ஷேமமும் பரவுலக க்ஷேமமும். குருசரணங்களில் பணிவதே செய்யவேண்டிய செயல்கள் அனைத்தும்; அடையவேண்டிய பலன்கள...