ரொட்டியும் வெள்ளைப்பூண்டு சட்னியும்

1908ம்  ஆண்டு மழைக்காலம் மாதங்களான 'சாதுர் மாஸ்யத்'தின் போது   திருமதி சந்திரா பாய்  போர்க்கர் என்பவர் கோபர்கானில்  இருந்தார்....