பட்டினியாயிருப்பதை என்னால் ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது

பட்டினியாய் இருப்பது நன்றன்று. மனம், உடல், ஆரோக்கியம் மற்றும் இறைவனை அடைய மிதமான உணவு உட்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஒரு புனிதம...