Wednesday, December 5, 2018

தீர்க்கமுடியாத வியாதிகளும் தீர்க்கப்படும்.

பாபாவை மிஞ்சிய வைத்தியரில்லை. தீர்க்கமுடியாத வியாதிகளும் பாபாவின் தர்பாரில் தீர்க்கப்படும். ஆகவே பாபாவிடம் முழுநம்பிக்கை வையுங்கள். ...