முழுமையான சேவை

எனக்கு சேவை செய்தும் என்னுடைய புகழைப் பாடியும் முழு மனத்துடன் என்னை சரணாகதி அடைபவன் என்னுடனே ஐக்கியமாகி விடுகிறான். நான், எனது எனும் அஹங...