ஜோதிட பூர்வமான தடைகளையும் மீறி பாபா குழந்தை பாக்கியம் அருளினார்.

ஹர்தாவைச்  சேர்ந்த சிந்தே என்பவருக்கு ஏழு புத்திரிகள், ஒரு புத்திரன் கூட இல்லை.1903-ம் ஆண்டில் அவர் கங்காபூருக்குச்  சென்று ஒரு புத்தி...